72.   Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Phú Lâu Na, tay bưng bình bát, đi khắp đó đây để thuyết pháp cứu độ chúng sanh sớm lìa khổ nạn.

           

            Đại ý :  Na ra cẩn trì là bậc hiền thủ, Bàn đà ra dạ là bậc Thánh tôn.

 

Ý toàn câu: Bồ tát Quán thế âm luôn luôn hóa hiện thành những bậc hiền giả, tôn kính trong đời để tùy duyên hóa độ.

           

Lược giải :  Tôn giả Phú lâu na còn có tên là Mãn từ tử, ngài có biệt tài thuyết pháp; bất cứ vị Phật nào ra đời, ngài cũng tùng học, đại diện giáo đoàn để thuyết pháp và luôn luôn là bậc nhất. Sự thuyết pháp của tôn giả Phú lâu na, chính là sự thuyết pháp của Bồ tát Quán thế âm, vì Tôn giả là hóa thân của Bồ tát vậy.

 

Những gì Tôn giả nói ra đều là diệu pháp. Vì đó là pháp mầu nhiệm chẳng có thể dùng lời nói mà nói được.

 

Vậy pháp ấy là pháp gì ?  Chính là những thế giới, những quốc độ bao gồm cả sơn hà đại địa, đầy đủ cả y báo chánh báo, vừa thế gian và xuất thế gian pháp, vừa sắc pháp, tâm pháp và chúng sanh pháp.

 

Tuy là ba, nhưng lại là một nên được gọi là diệu pháp. Bất luận chúng sanh nào và ở đâu cũng được nghe diệu pháp nầy thì đều đắc pháp, đắc quả và chứng ngộ cảnh giới vô sanh. Khi đạt được chơn tâm rồi, thì nó biết khắp cả hư không.