73.  Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Đà La Ni Tử, tay bưng trái tươi cúng dường chư Phật và bố thí cho chúng sanh; đồng thời, hướng dẫn chúng sanh trở về con đường tu tập để rõ biết tánh không.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là sự thành tựu. (Xin xem tất cả những trang trước có chữ Ta bà ha, từ trang 160 về sau nầy).

 

            Lược giải :  Như trên đã nói: Ta bà ha là sự thành tựu.

 

Thành tựu cái gì ?

 

Đó là :  Trong cuộc sống không còn tham danh lợi, chẳng màng phú quý, tự đạm bạc cho bản thân, sống cuộc đời liêm khiết thanh cao, phải sáng suốt hiểu biết để cư xử giữa mình và người với nhân cách cao thượng.

 

Vào trong Phật pháp thì thọ trì giới luật tùy theo khả năng của mình ;  đừng để phiền não trói buộc thân tâm, luôn kham chịu đựng mọi điều khó nhọc. Tự thân phải giữ và hành trì đúng giới luật, tu tập thiền định để phát khởi trí huệ bát nhã hầu gột rửa thân tâm được an lạc, để cứu độ mọi người và mọi loài, nói cách khác là tự tha kiêm lợi. Hành bồ tát đạo đến cứu cánh.

 

Hành giả đạt được con đường tối thượng nầy tức là thành tựu, đại thành tựu.

 

Vì bước lên con đường cao quý nầy mới thấy: Tất cả chúng sanh đều có Như lai trí huệ đức tướng và chúng sanh là chúng sanh trong tâm của chư Phật ở mười phương, mà mười phương chư Phật là các đức Phật ở trong tâm chúng sanh.

 

Thế mới rõ nghĩa được chúng sanh dự Phật đồng, nghĩa là: Tâm nầy tuy là chúng sanh, nhưng tâm nầy phải an lạc giải thoát, tâm nầy phải thành Bồ tát và tâm nầy phải làm Phật.

 

Trên đây chỉ là lý, còn đứng về sự thì sao ?  Người phát tâm tu thì tự cứu mình trước. Cứu một cách cần kíp.

 

Vì chúng ta hiện đang sống trong thời mạt pháp thì phước mỏng, trí cạn, chướng nạn thì sâu dày ;  bởi thế mà đức Thế tôn mới dạy cho chúng sanh pháp môn tu tịnh độ và thiền quán, tức là thiền tịnh song tu để bổ túc cho nhau.

 

Điều nầy cũng giống như một bệnh nhân đang mắc bệnh ngặc nghèo, sanh mạng chỉ trong hơi thở, điều đầu tiên là cần thuốc chữa trị, không nên trễ nãi để bệnh nhân khỏi chết. Đây dụ cho chúng sanh đang hụp lặn trong sông mê, biển khổ, cần có chánh pháp để hướng dẫn tu tập thì mới mong an lạc và giải thoát.

 

Hành giả hiểu đúng ý nghĩa nầy tức là ý nghĩa của thần chú Ta bà ha vậy.