74.   Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Tam Ma Thiền Na, ngồi kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc pha lê chiếu sáng khắp pháp giới.

 

            Đại ý :  Ma bà lợi thắng là bậc có đức uy dũng, Yết ra dạ tức là sanh tánh, bản tánh.

 

Ý toàn câu là bậc tu tập chơn chánh thì bản tánh sẽ được sanh ra uy đức, sanh thiện nghiệp, dễ thành tựu Phật đạo.

 

            Lược giải :  Phàm vạn loại hữu tình đều có Y báo và Chánh báo.

 

Thân thể của chúng ta có tri có giác thì được gọi là hữu tình, tức Chánh báo.

 

Sơn hà đại địa, cây cối lùm rừng, đồ ăn thức uống, y phục giường nằm, nhu dụng cho mình thì gọi là Vô tình, tức Y báo.

 

Chánh báo có được là nương vào y báo và ngược lại. Tùy theo trình độ và sự tu tập để có y báo và chánh báo.

 

Ngồi kiết già trên bánh xe (dụ cho tham thiền nhập định) để vận chuyển chánh pháp; ngọn đèn ngọc pha lê (dụ cho vật quý báu tức Phật pháp), chiếu sáng (dụ cho trí tuệ thâm nhập Phật pháp đã tu tập).

 

Do đó, hành giả phải biết Phật pháp là vô cùng cao quý, thâm diệu và khó tìm cầu, khó được. Bởi vậy, khi hành giả chí tâm tu niệm hành trì thần chú nầy đến giai đoạn minh tâm kiến tánh, rốt ráo đến cảnh giới bất khả tư nghì thì trí huệ bát nhã được triển khai, trí huệ ấy chiếu sáng khắp cả châu thân, tỏa rạng cùng khắp cả pháp giới, thông suốt vạn pháp đều nhất như,  an lạc hiện tiền.