75.   Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán Thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Đại Ca Diếp, tay trái lần tràng hạt, tay phải cầm thiền trượng để hướng dẫn chúng sanh tu tập.

 

            Đại Ý : Ta bà ha tức là thành tựu, đại thành tựu. (xin xem từ trang 160 và những trang có câu Ta bà ha).

 

            Lược giải :  Cũng như các trang có chữ Ta bà ha thì đều đồng một nghĩa như nhau. Tuy nhiên từ trang 160 trở về sau đều có bổ khuyết và tiếp nghĩa thêm để làm cho những vị cần cầu tu tập dễ dàng lãnh hội.

 

Do vậy mà hành giả cần phải biết rằng: Bổn tánh vẫn chơn không, nó không bị nhiễm bất cứ một đường tơ kẽ tóc nào về thế gian pháp; nhưng, do vì một tạp niệm, vọng niệm sinh khởi dấy lên, nên phát sanh ra nghiệp duyên để rồi bao trùm cả mười giới (bốn thánh, sáu phàm).

 

Hễ tâm đã phát sanh thì các pháp đều phát khởi, các pháp đã sanh khởi ra rồi thì tâm sanh đắm nhiễm. Khi tâm đã sanh khởi theo trần lụy thì tất phải mang lấy vọng nghiệp.

 

Kinh Địa tạng có dạy :  Mống tâm động niệm thì tạo nên tội lỗi, làm ác kết nghiệp ác làm thiện tạo nghiệp thiện.

 

            Hành giả muốn đạt được thành tựu, đại thành tựu của Ta bà ha thì phải hành trì và thật sự chứng nhập vào thâm ý của câu mật ngữ ấy ;  nhất tâm cần cầu sám hối theo Phổ hiền Quán kinh đã nói :  Nếu người muốn sám hối, thân ngồi ngay xương sống, tâm tưởng niệm đến cái thực tướng, các tội như sương móc, dễ dàng tiêu trừ đạt được pháp tánh diệu sám vậy.

 

Đức Di Lặc nói :  Trong một khoảnh khắc qua tiếng kêu của cái gãy móng tay (nhất đờn chỉ khoảnh), cho ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, cứ mỗi niệm thành một bình, một bình chịu một quả, nếu dứt một niệm, thì thiếu một bình, từ đó dần dần thanh tịnh, ...”

 

            Tổ Thiên thai cũng nói :   Người chỉ quán được một niệm tức không, tức giả, tức trung, thì cả Mười giới, các pháp Tánh, Tướng đâu mà chẳng đủ. Biết được điều nầy thì thẳng tiến lên bực thánh, không còn xa xôi và không còn nghi ngờ gì nữa.

 

            Điều nầy là lý giải và áp dụng theo câu thần chú đúng mức thì Phật tánh hiển hiện, chứng quả vị giải thoát thật dễ dàng, không còn đọa lạc trong tam giới, nếu trở lại, thì đó là phát nguyện độ sanh mà không bị nhiễm uế tình trần. Thành tựu, đại thành tựu là đây.

 

Lý do Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Tôn giả Ma ha Ca diếp, là vì :  Ngài Ca Diếp đã thủ đắc và thân chứng pháp môn vi diệu từ đức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni.

 

Pháp môn ấy là tâm truyền tâm qua vấn đề niêm hoa vi tiếu. Ngài là vị thủ đắc truyền tâm ấn của một trong mười vị đại đệ tử của Phật. Ngài có bổn phận nhận lãnh trách nhiệm trao truyền và ấn chứng cho Tôn giả A Nan; đồng thời, ngài có bổn phận kết tập kinh điển, hệ thống hóa tam tạng giáo điển để lưu truyền cho mai hậu.

           

Sở dĩ Tôn giả Ca diếp chứng đắc đến quả vị như vậy và được đức Phật thọ ký như vậy, chính vì bản thân ngài đã hoàn toàn phá hết vô minh, pháp thân quang rạng và sạch sẽ, giống như bầu trời mây tan thì trăng tỏ.

 

Ngài đã thật sự rốt ráo về phần “cứu cánh tức” sám hối là phần rốt ráo pháp sám hối của Đại thừa trong pháp “lục tức”.

 

Người tu Phật không sám hối, không thành tâm sám hối thì không phải là đệ tử của Phật. Vì là chúng sanh thì đều do mê hoặc mà tạo nghiệp, do nghiệp mà trôi lăn trong vòng lục đạo, mang lấy khổ vào thân. Chính ngài Thiên thai Đại sư thường bảo đồ chúng rằng :  Dù lên bậc đẳng giác vẫn còn phải sám hối là vậy.

 

Trong phần trên đây, chúng tôi giải thích thêm để rõ ràng cho câu chú.

 

Tuy nhiên, nó tóm gọm trong những nghĩa chính như :   Thành tựu, đại thành tựu, cát tường, tiêu tai tăng phước,  viên tịch, vô trụ, kính giác chư Phật và chứng minh công đức.

 

Và, cũng đồng mật nghĩa với các câu chú như :  Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Tiêu tai cát tường thần chú, v.. v...