78.   Bà Lô Cát (Kiết) Đế


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Văn Thù, ngồi trên sư tử tay trì thủ lư, tay bắt ấn cam lồ để khai thị chúng sanh chuyển mê khai ngộ.

 

            Đại ý :  Bà lô cát (kiết) đế  tức là quán, quan, là xem xét.

 

Đại ý câu thần chú nầy là :  Muốn đạt được cứu cánh của đạo thì phải dùng trí tuệ Bát nhã.

 

            Lược giải :  Lý do nào mà câu thần chú nầy Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng Bồ tát Văn Thù ?  

 

Theo sự tích khi đức Văn Thù được sanh ra, trong xứ ấy hiện mười điềm tốt :

 

1. Ánh sáng rực rỡ chiếu đầy phòng,

 

2. Sương ngọt sa đầy sân,

 

3. Dưới đất nổi lên bảy báu,

 

4. Thần tài mở kho đã giấu xưa nay,

 

5. Gà nở giống con chim phụng tuyệt đẹp,

 

6. Ngựa sanh ra tựa giống kỳ lân,

 

8. Bò sinh con tốt giống, xinh tươi,

 

9. Kho lúa giống biến màu vàng tốt, và

 

10. Voi có đủ sáu ngà.

 

Ngài còn có tên là Mạn thù Thất lợi hay có tên Diệu thủ.

 

Tại sao ?

 

Đó là pháp môn Tín, Hạnh và Trí theo kinh Hoa nghiêm. Tín là đứng đầu của muôn hạnh, muôn đức. Diệu cát tường là Hạnh và Trí là mẹ của chư Phật nên gọi là Diệu đức (đức mầu nhiệm).

 

Hành giả nương vào uy đức của ngài Văn Thù thật rốt ráo thì có đủ: tín, hạnh và trí. Ba mà là một, vì khi chứng quả vô sanh, bất thoái  nhìn vạn pháp giai không mà diệu hữu.

 

Khi phát tâm vãng sanh cảnh giới tịnh độ là quyền trí. Chính ngài Văn thù là bậc thật trí nên không còn phải sanh tịnh độ là vậy.

 

Hành giả cẩn thận để hiểu nghĩa nầy.