8.  Tát Bàn Ra Phạt Duệ


            Đức Quán thế âm hóa hiện tướng Tứ đại Thiên vương, ngài dùng lục độ để hóa độ tà ma. 

 

Đại ý : Tát bàn ra có nghĩa là Tự tại. Phạt duệThánh tôn.

 

Câu chú nầy có nghĩa bậc Thánh Tự tại cao quý nhất, tôn kính nhất. Tất cả các cõi đều quy kính, vì thân và tâm thanh tịnh nên chúng ma, quần tà không thể xâm nhập được. Muốn được như vậy, tất phải nhất tâm trì niệm.

 

            Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm quán chiếu chúng sanh tạo nghiệp đủ thứ là do từ mê hoặc phát sanh ra. Vấn đề sanh tử trong chín giới đều do hai món sanh tử là khổ quả, vì do: nghiệp, hoặc và khổ nên mãi mãi phải quanh quẩn trong lục đạo, không bao giờ thoát ra được.

Ngài hóa hiện tướng Thiên vương để hỗ trợ cho chúng sanh tu niệm. Một khi phát tâm trì niệm thần chú nầy,  thân và tâm phải nhất như. Thân khẩu và ý nghiệp thanh tịnh rồi, quán chiếu một tâm đủ rõ cả ba trí, chiếu một cảnh mà rõ cả ba đế, thì đế lý như như và trí quán chiếu sáng tỏ, đó mới là viên dung vô ngại.

 

Hành giả tu niệm hành trì câu mật chú trên đây được nhất như thì nội ma hay ngoại chướng không còn xâm nhập. Thân và tâm đều sáng sạch. Cảnh giới giải thoát hiển hiện. Tánh tướng nhất như. Ta và Phật không khác. Hành trì như vậy mới thật sự Giải thoát vậy.