80.  Ta Bà Ha

 

Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng buông thõng hai tay, giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh chơn không.


Đại ý :  Ta bà ha là Thành tựu, đại thành tựu.

 

Đại ý câu chú nầy cũng giống như trước, từ 160 và các trang có câu Ta bà ha.

 

Lược giải :  Theo trong phẩm kinh Bát nhã thì :  Khi Bồ tát Quán tự tại (tức Quán thế âm) thực hành sâu xa về lý Bát nhã thì soi thấy năm uẩn đều không, xa rời mộng tưởng điên đảo, vượt thẳng đến cứu cánh niết bàn và ba đời các đức Phật cũng đều như vậy; cho nên theo như ý nghĩa trên đây, Bồ tát Quán thế âm đã hóa hiện đủ các thân hình, không ngoài mục đích là cứu độ chúng sanh ra khỏi mê lầm, chứng đắc diệu pháp, để thành quả vị Phật.

 

Hình ảnh ngài buông thõng hai tay là ý :  Không còn vướng mắc những gì của thế gian pháp, của đau khổ, nhưng không thủ đắc những gì đã đạt được.

Vì vậy mà gọi là vô trí, diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, tức là không trí mà cũng không được và chẳng được gì cả.

 

Ngài muốn độ hết thảy chúng sanh sớm xa rời mộng tưởng điên đảo, thẳng đến cứu cánh niết bàn để khỏi bị chìm đắm trong bể khổ sông mê; khỏi bị đọa lạc trong tam đồ lục đạo mà thôi.