81.   Án, Tất Điện Đô


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng mở hai bàn tay, đoạn tỷ căn (một trong năm căn đầu tức tiền ngũ căn) khỏi ái nhiễm hương trần, tự giác ngộ tánh chơn không.

 

            Đại ý :  Án tức là quy mạng, quy y. Tất điện đô tức là khiến cho sớm được thành tựu.

 

Ý toàn câu là khi hành trì thần chú nầy, hành giả đem hết cả thân mạng mà quy và nguyện cho Phật pháp sớm được thành tựu.

 

            Lược giải :  Bồ tát Quán thế âm có đủ tứ vô lượng tâm :  Từ, Bi, Hỷ và Xả. Ngài đoạn một căn để không nhiễm trần, nhưng thật ra là cả năm căn và bao gồm cả ý căn nữa. Một mà sáu và sáu là một.

 

Vì ngài dùng Bi để cảm hóa, dùng Uy để chinh phục, dùng Định để an tâm, dùng Huệ là để giác sát, cứu độ chúng sanh, đều được đại tự tại ;  ngài dùng Bi và Trí là diệu dụng của cả sáu căn để tiếp ứng trần lao.

 

Ngài hướng dẫn chúng sanh biết quán chiếu từ nội tâm ra ngoại cảnh đều trống không để đạt được chơn đế như tâm pháp của xuất thế gian

 

 Mỗi hành nghiệp đều từ chơn tâm lộ ra và không bị vướn mắc vào vọng cảnh thì mới giải thoát hoàn toàn.

 

Cả chơn đế lẫn tục đế không còn tranh chấp bên nầy hay bên kia, đi vào trung đế (trung đạo) thì thể tánh tự tại.

 

Trì chú nầy đến mức độ như vậy, Phật tánh tự hiển  hiện.