82.   Mạn Đà Ra


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng có tay Đâu La Miên, đoạn trừ thiệt căn để không bị ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác ngộ tánh chơn không.

 

Đại ý :  Mạn đà ra (có thể đọc là :  Mạn trà ra hay mạn đà la,...) là chơn ngôn, là thần chú.

 

Nói chung là Đà la ni. Cũng gọi là mật giáo hay chơn ngôn tông. Có công năng bảo hộ cho người thật tâm tu tập và dễ dàng trừ hết tà ma, yêu quái.

           

Lược giải :  Thần chú nầy còn gọi là Linh phù, Đàn tràng hay Đàn, có thể là hữu hình hay vô hình. Sau khi thật sự rốt ráo vào thần chú nầy sẽ đi vào ánh sáng trí tuệ của chư Phật và Bồ tát.

 

Khi sử dụng rốt ráo về thần chú nầy cả ba :

 

Tam mật :  

 

*  Mạn đà ra  tức Linh phù,  Đàn tràng hay Đàn thì gọi là Ý mật,  

 

*  Đà la ni Thần chú  Ngữ mật    

 

*  Pháp ấn Thân mật ;   khéo học và hành trì được ba chỗ bí mật nầy thì chắc chắn được bước vào hào quang của Phật.

 

Trong khi tham trì ba mật ấy thì hành giả với Phật là một. Tâm trí hợp nhất và mãi mãi ở trong tam mật nầy thì thân, khẩu và ý của hành giả tức là thân, khẩu và ý của Phật vậy.

Cho nên, theo các câu chú trước mà Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng để quán sát ngũ căn và ý căn được rốt ráo như hành thâm lý Bát nhã rồi thì một mà tất cả và tất cả là một.

 

Nghĩa là một căn thông suốt thì cả sáu căn đều như vậy.