84.  Ta Bà Ha


            Bồ tát Quán thế âm hóa hiện thân tướng vị Hộ pháp, tay cầm tràng phan để giải trừ phân biệt các pháp ;  khiến chúng sanh đoạn trừ ý căn chấp pháp trần lao hư vọng, tự chứng ngộ tánh chơn không.

 

            Đại ý :  Ta bà ha là thành tựu, đại thành tựu, đại viên mãn.

 

Ý nghĩa đều giống như các trang trước có chữ Ta bà ha (bắt đầu trang 160 – Có ở trong sách). Ở đây cần nói thêm là: Kết thúc toàn bài chú thì đúng hơn.

 

            Lược giải :  Trong tất cả các bài thần chú của Phật đa số thì kết thúc bằng ba chữ: Ta bà ha.

 

            Như trong câu chú :  Bạt đà da có nói :  Bồ tát Quán thế âm đã thân chứng hết tất cả tiền ngũ thức thành :  Thành sở tác trí và ý thức thành :  Diệu quán sát trí rồi ;  do đó, TríBi đều đầy đủ, tức hoàn toàn viên mãn.

 

Sự lý dung thông. Tu tập đến mức độ nầy thì, tam giới, lục đạo, trời và mọi loài không còn ngăn ngại ;  tự và tha không khác, không còn bị nạn khổ ràng buộc.

 

Sự luân hồi, vọng hoặc không còn là ma chướng. Đi đâu và sống ở đâu cũng an lạc. Ở đâu cũng là tịnh độ, giải thoát. Lúc nầy, tam giới không còn là hỏa trạch mà là quốc độ diệu nghiêm. Và, kiếm thọ giai vi ngọc, đao sơn tận tác bảo sơn. 

 

Để kết thúc toàn bài chú, hành giả tự chứng biết :  Các việc ác không nên làm, các việc thiện cố gắng phụng hành, luôn giữ tâm thanh tịnh, đó là chánh pháp vậy.