9.  Số Đát Na Đát Tả


            Đức Quán thế âm hóa hiện tướng Bộ lạc Tứ đại Thiên vương để điều khiển, hướng dẫn cho chúng sanh cải tà, quy chánh. Số đát na đát tả là tên của Tứ đại Thiên vương.

 

            Đại ý : Số đát na tức là chính giáo thắng diệu, hoặc là bậc tối thượng thắng sanh. Đát natiếng nói, cười lúc nào cũng vui vẻ. Ý của câu thần chú nầy là vị hóa hiện thân Tứ đại Thiên vương muốn hướng dẫn cho chúng sanh tu hành tinh tấn, hiểu rõ thâm áo của Phật để thẳng đến đường giải thoát tối thượng, chứng thành Phật quả. Tức bất thoái chuyển.

 

            Lược giải :  Tu là lấy tâm làm gốc, làm căn bản. Tâm có định mới phát ra huệ. Huệ nầy là đại trí huệ tức là trí huệ Bát nhã cũng là định huệ. Nếu tất cả chúng sanh phát nguyện và chí thành trì tụng câu thần chú nầy sẽ đi vào trí huệ bát nhã.

 

Bát nhã có ba thứ

 

a. Thật tướng Bát nhã nghĩa là khi hành trì thần chú nầy đến lúc cái linh tri của mỗi chúng sanh sẵn có sẽ hiển hiện, chiếu sáng khắp tất cả.

 

b. Quán chiếu Bát nhã: Khi hành trì câu thần chú nầy đến lúc cái trí sáng quán sát thấu rõ tất cả vạn pháp, từ đó tịnh lự được khai thông.

 

c. Văn tự Bát nhã tức là  sự sáng suốt, lý cao siêu mầu nhiệm của chánh pháp mà mỗi chúng sanh có thể thấu đạt được, nếu như chân thành phát tâm trì niệm thần chú nầy;  vị hóa thân của Bồ tát Quán thế âm là Tứ đại Thiên vương sẽ luôn đi bên cạnh để gia hộ và trợ lực. Chúng ta đừng lo ngại là bị nội ma ngoại chướng lôi kéo, hoặc không được đến bờ giải thoát.

 

 Số đát na đát tả cũng có nghĩa là Pháp.

Pháp ấy là pháp gì ?  Đó là Diệu thắng xứ, cũng là diệu thắng pháp. Còn có một nghĩa nữa là Cao thượng thắng sanh, nghĩa là ngoài pháp nầy ra không còn pháp nào cao và trên được nữa. Vì thắng sanh là do thắng lực mà sanh ra diệu pháp.

 

Số đát na đát tả còn có nghĩa là diệu thắng thân hay tối thượng thừa địa. Diệu Thắng thân là một pháp. Tối thượng thừa địa là tu hành đến lúc được nhập vào cảnh giới thập địa tối thượng thừa của chư vị Bồ tát.

 

Phần trước có nhóm chữ Tát bàn la là Phật bảo, ở đây có Số đát na là Pháp bảo và Đát tỏa là Tăng bảo. Nói chung là Tam bảo. Ai trì tụng chú nầy là thỉnh nguyện Tam bảo chứng minh và được gia hộ.

 

            Người nào phát nguyện hành trì thần chú nầy và toàn thần chú Đại bi sẽ được mãn nguyện, nhưng, phải nhất tâm bất loạn và phải có đủ Tín, Hạnh và Nguyện thì mới được an lạc và giải thoát.